DISCLAIMER VAN MOSSEVELD ADVIES

Door deze website te bezoeken of het gebruik van de informatie op of verkregen via deze website, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VAN MOSSEVELD ADVIES

Van Mosseveld Advies is tegenover u op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die volgt uit het bezoeken of gebruiken van deze website.

INFORMATIE OPDEZE SITE

De informatie op deze website is alleen bedoeld als algemene informatie. Van Mosseveld Advies kan niet garanderen dat de informatie op of via deze site volledig en correct is. Evenmin kan zij garanderen dat de aangeboden modules functioneren. Van Mosseveld Advies is daarom niet aansprakelijk voor schade die daaruit volgt.
Van Mosseveld Advies streeft er evenwel naar dat alle informatie op deze site volledig en correct is. Dat geldt ook voor de informatie, die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules. Daarbij streeft Van Mosseveld Advies ernaar dat deze modules juist en ononderbroken functioneren.
Informatie over beleggingen, verzekeringen of op juridisch of fiscaal terrein, of aanbevelingen daarover, mogen nooit worden opgevat als een (persoonlijk) advies. De gebruiker van de site draagt zelf het risico en is verantwoordelijk voor het gebruiken van die informatie en het controleren van de juistheid en volledigheid.
Van Mosseveld Advies kan de volledigheid en juistheid van informatie van derden, waarnaar op deze website wordt verwezen, niet garanderen. De gebruiker draagt zelf risico en is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van die informatie.
Alle informatie op deze site, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, kan zonder voorafgaande aankondiging door Van Mosseveld Advies worden gewijzigd.

VERZENDEN VAN GEGEVENS

Hoewel Van Mosseveld Advies alles in het werk stelt om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, is zij niet aansprakelijk voor schade of andere gevolgen door de online verzending van gegevens via deze website door gebruikers.

VERWIJZIGNEN EN HYPERLINKS

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Van Mosseveld Advies dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Van Mosseveld Advies onderhouden en Van Mosseveld Advies heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Van Mosseveld Advies is niet aansprakelijk en geeft geen garanties over de toegankelijkheid, beveiliging en de inhoud van die sites.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Van Mosseveld Advies of andere partijen en zijn wettelijk beschermd. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Van Mosseveld Advies.

VIRUSSEN

Als de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn niet vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten, dan is Van Mosseveld Advies niet aansprakelijk voor schade die hier het gevolg van is. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle hierop en voor het controleren van alle binnenkomende e-mails en bijlagen op virussen e.d. Van Mosseveld Advies sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending en virussen.