Service Guide

WIE ZIJN WIJ?

Over Borgraad Financieel Advies

Wij zijn adviseurs gespecialiseerd op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Naast advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen en/of banken waarbij u de verzekeringen/rekeningen onderbrengt.
Bij de uitoefening van onze werkzaamheden staat uw belang (privé en/of zakelijk) centraal. Wanneer u het gegeven advies overneemt, wordt u begeleid bij de verdere uitvoering daarvan. Indien nodig zal Borgraad Financieel Advies B.V. ook externe specialisten uit ons netwerk inschakelen.

Accessibility

App- Adviseur App | adviseur: Borgraad Financieel Advies

Naam en adres gegevens

Borgraad Financieel Advies B.V.
Oud Loosdrechtsedijk 252
1231 NH LOOSDRECHT
www.borgraad.nl
In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden telefonisch bereikbaar. Ook kunt u het alarmnummer bellen van de betreffende verzekeringsmaatschappij; 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Openingstijden

Op werkdagen zijn de openingstijden van ons kantoor van 09.00 uur tot 17.00 uur. Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken.

Belangrijk

Dit dienstverleningsdocument is puur informatief en verplicht u niet om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaald financieel product met een financiële instelling (verzekeraar of bank) te sluiten.
Op het moment dat wij juridische bindende afspraken met u maken omtrent onze dienstverlening en/of onze beloning, leggen wij dit via een aparte overeenkomst (Dienstverleningsopdracht) met u schriftelijk vast.

Onafhankelijk

Ons kantoor is volledig onafhankelijk. Dat wil zeggen dat wij geen enkele verplichting hebben om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen.
Ook heeft geen enkele verzekeraar, bank of andere aanbieder van financiële producten een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming.

Onafhankelijk 2

Voor sparen en betalen adviseren wij alleen producten van RegioBank. Voor alle overige producten zoals hypotheken en verzekeringen bieden wij ook producten van andere banken en verzekeraars aan.

Keuze van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die verzekeringsmaatschappijen en banken voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij baseren onze voorkeursmaatschappijen op de volgende criteria:

WAT DOEN WIJ?

Onze dienstverlening

Wij beschikken over vergunningen om te adviseren en te bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders op het gebied van:
* uitsluitend in contact brengen met financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in beleggingen

Advisering en bemiddeling

Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, hypotheken, bankspaarproducten en andere financiële diensten.
Wij adviseren en bemiddelen; dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico’s waar u mee te maken heeft en dat wij u adviseren over de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.
Vervolgens kunnen wij ook voor u bemiddelen bij een financiële aanbieder. Dit houdt in dat wij u begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten en vragen een offerte op. U kunt via onze bemiddeling dit financiële product tot stand laten komen.
Wij adviseren en bemiddelen zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Eenvoudige producten zijn bijvoorbeeld de auto- of inboedelverzekering. Indien u ons om advies vraagt over een complex product zoals levensverzekeringen of (hypothecaire) kredieten dan gaan wij eerst uw klantprofiel opstellen. Dit is wettelijk verplicht en houdt in dat wij u vragen gaan stellen over uw huidige en toekomstige financiële situatie.
Daarnaast brengen wij uw kennis, ervaring en uw doelstellingen op financieel gebied in kaart en stellen uw risicobereidheid vast. Op basis van dit klantprofiel geven wij u dan een passend advies over de financiële producten die u naar onze mening nodig heeft en die door verzekeraars of banken worden aangeboden. Heeft u een keuze gemaakt dan kunnen wij contact leggen met de desbetreffende aanbieder(s) en de financiële overeenkomst(en) tot stand brengen. Tijdens de looptijd van de financiële overeenkomst(en) houden wij u op de hoogte van wezenlijke wijzigingen in de door u afgesloten producten.

Hoe worden wij beloond?

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten; denk aan kosten voor huisvesting, salarissen, opleidingen, vergunningen etcetera.

Verdienmode

Voorafgaand aan onze dienstverlening worden de afspraken hierover schriftelijk vastgelegd, welke onderstaand worden toegelicht, te weten:

Beloning op basis van provisie

De provisie is verwerkt in de premie die door de financiële instelling aan u in rekening wordt gebracht. Onze dienstverlening en bemiddeling kosten u in dit geval dus verder niets daar onze beloning in de te betalen premie is opgenomen. Er kunnen nog wel kosten door een andere partij in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld voor een taxatierapport (denk aan een herbouwwaardetaxatie).
U ontvangt dus geen rekening van ons voor onze diensten; wij ontvangen een vergoeding van de aanbieder in de vorm van provisie.

Beloning op basis van uurtarief

Producten: indicatie aantal uur
Het uurtarief dat wij hanteren inzake deze producten bedraagt euro 115,00.

Beloning op basis van vasttarief

U betaalt voor de dienst die u bij ons afneemt een vast tarief. Het grote voordeel is, dat u achteraf nooit wordt geconfronteerd met extra kosten.
Hypotheek:
Advies en uitleg euro 3,500.00
Mutaties euro 1.750,00
Renteverlengingsvoorsteleuro 500,00
Lijfrente
Advies euro 750,00
Bemiddeling euro 750,00
Advies en bemiddeling euro 750,00
Arbeidsongeschiktheid euro 750,00
Woonlastenbeschermer euro 500,00
Bancaire/leven producten
Advice euro 750,00
Bemiddeling euro 750,00
Advies en bemiddelingeuro 750,00
Uitvaartverzekering euro 75,00
Reiskosten
Alle bedragen inclusief 21% BTW

Lidmaatschappen en registraties

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12044304. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Ons aansluitnummer bij KifiD is 300.016400
Kamer van Koophandel (KvK)
Ons kantoor is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64250288

Wat verwachten wij van u?

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij u ons, afhankelijk van actualiteiten, regelmatig te informeren. Bijvoorbeeld wijzigingen in uw gezinssituatie of verhuizing. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Totaalbeeld

Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken wanneer alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders heeft afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaal beeld te hebben.
Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent maken op een bepaald risico omdat wij ervan uit zijn gegaan dat u dit elders al geregeld heeft. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over uw wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan verhuizing, andere baan, huwelijk, geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden.

Informatie doornemen

Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak voorkomen dat wij u informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden.
Maar wij kunnen u ook informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en zo nodig ons te raadplegen.
In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

Beloning medewerkers

Onze medewerkers worden beloond op basis van een vast salaris. Afhankelijk van de functie en beoordeling bestaat de mogelijkheid dat onze adviseurs een gedeeltelijk variabele beloning ontvangen. Deze variabele beloning is gemaximeerd op 1 maandsalaris. Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van de klant en onze onderneming op lange termijn. De beoordeling op deze gedragseisen bepaalt zowel de hoogte van het vaste als het variabele inkomen van onze medewerkers.

Klachten

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. Mocht u een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen.
Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Beëindiging relatie

Wij streven er voortdurend naar onze relaties op goede en professionele wijze te ondersteunen met deskundig, transparant en betrouwbaar financieel advies. Maar mocht u ondanks onze inspanningen besluiten de relatie te beëindigen dan heeft u uiteraard het recht om dit op elk moment te doen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Uw belangen worden dan behartigd door een andere adviseur van uw keuze.

Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. In deze voorwaarden staat precies beschreven wat u van ons kunt verwachten, maar ook wat wij van u verwachten. U kunt deze voorwaarden inzien en downloaden van onze website. Uiteraard sturen wij u, op uw verzoek, een exemplaar per reguliere post.

Persoonsgegevens

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. De verwerking door ons kantoor van de persoonsgegevens is zoveel mogelijk in overeenstemming met de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wijzigingen

Borgraad Financieel Advies B.V. behoudt zich het recht voor om informatie in deze dienstenwijzer te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze dienstenwijzer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen?

Heeft u vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zij u graag van dienst.